فیزیولوژی استرس : کنش اساسی سیستم عصبی وحدت سیستم بدن

[ad_1]

فیزیولوژی استرس
توضیح فیزیولوژیایی استرس بدون ملاحظه عوامل روانشناختی مربوط که در واکنش استرس مشارکت دارند، ناقص است. در حقیقت، چالش اصلی در اینجا جور کردن و سازگاری زبان روانشناسی با زبان فیزیولوژی با نشان دادن چگونگی تعامل و همپوشی هریک بار دیگری است.
نویسنده: آنتونی جیمز کرتیس
مترجم: دکتر فرامرز سهرابی
کنش اساسی سیستم عصبی وحدت سیستم بدن است که با استفاده از شبکه ارتباطات متقابل برای تبادل و تقویت اطلاعات درباره شرایط داخلی و خارجی به مغز و از مغز صورت می‌گیرد. بلوکهای (قطعات سازنده) اساسی ساختمان سیستم عصبی “سلول‌های عصبی (۱)”یا “نرون‌ها”(۲) هستند. کنش های هر نرون الکتروشیمیایی (برقی شیمیائی) است. داخل هر نرون بصورت الکتریکی پر از یون (اتم که حاوی بار الکتریسیته) است که دارای پتانسیل برای تخلیه الکتریکی است. وقتی که بار الکتریکی تخلیه می‌شود در یک لحظه الکتریک جاری در تمام طول نرون سیر می‌کند. این روند منجر به رها شدن مواد شیمیایی بنام “انتقال دهنده‌های عصبی”(۳) می‌شود که در هر نرون ساخته شده و در انتهای هر نرون انباشته می‌شود. انتقال دهنده‌های عصبی آزاد شده در سراسر شکافهای سیناپسی- فضایی که بین هر نرون وجود دارد- پخش یا منتشر می‌شود. این فرآیند به مثابه “گفتگوی”سیستم عصبی با استفاده از این علائم شیمیایی و الکتریکی جریان و ادامه می‌یابد.
ساختار اساسی سیستم عصبی بصورت سلسله مراتبی با قسمتهای بزرگ و قسمتهای فرعی است. سیستم عصبی دو بخش اصلی دارد که عبارتند از سیستم عصبی مرکزی (۴) (CNS) و سیستم عصبی پیرامونی (۵) (PNS). سیستم عصبی مرکزی از ترکیب مغز و نخاع تشکیل می‌شود و سیستم عصبی پیرامونی شامل همه نرونهای دیگر است که در شکل ۱ نمایش داده شده است.

شکل ۱: بخشهای مختلف سیستم عصبی انسان

منبع: سلامت روانی: مقدمه ای بر رفتار و سلامت، چاپ سوم (برنون و فیست، ۱۹۹۷)
سیستم عصبی محیطی یا پیرامونی (مایع آهکی خارج مغز و نخاع) شامل دو قسمت است:
سیستم عصبی بدنی (۶) و سیستم عصبی خودمختار (۷). سیستم عصبی بدنی پیامهایی را که از تحریکهای پوست و ماهیچه‌ها بوجود می‌آید با استفاده از نرونهای حسی به مغز می‌برد.سیستم عصبی خودمختار یا (خودگردان) حداقل تاکنون به مثابه خارج از آگاهی و کنترل ارادی شخص شناخته شده است. سیستم عصبی خودمختار است که اغلب در جریان پاسخ ها و واکنشهای استرسی درگیر می‌شود.
سیستم عصبی خودمختار دو بخش اصلی دارد: دستگاه عصبی سمپاتیک (۸)‌و دستگاه عصبی پاراسمپاتیک (۹). این دو دستگاه عصبی خودکار هستند و از لحاظ کنشی (عملکرد) متفاوتند. (همانگونه که در شکل ۲ نشان داده شده است.)
شاخه سمپاتیک دستگاه عصبی خودمختار منابع بدنی را بسیج می‌کند تا به یک وضعیت فشارزا، فوری و هیجانی پاسخ دهد.
این امر اغلب به پاسخهای «جنگ و گریز» نسبت داده می‌شود که در جریان آن بدن آماده می‌شود یا با منبع فشارزا رودر رو شود و مبارزه کند و یا فرار کند. در هر دو روش جنگ و گریز بدن مجبور است برای فعالیت حرکتی شامل حمله، دفاع یا فرار آماده باشد. رویدادهایی که در جریان آمادگی برای این رویداد بوقوع می‌پیوندد، همانگونه که در شکل نمایش داده شده است شامل افزایش در میزان ضربان قلب، باریک شدن شریانهای خونی در پوست، کاهش در فعالیتهای معدی- روده ای، افزایش در عمل تنفس، تحریک غده‌های عرق و بزرگ شدن مردمک چشم است.

شکل ۲: سیستم عصبی خودمختار
منبع: سیستم عصبی خودکار و اعضای اصلی بدن (روانشناسی زیستی، کالات (۱۰) ۱۹۸۴)
از سوی دیگر شاخه پاراسمپاتیک سیستم عصبی خودمختار، برای آرامش و تحت شرایط طبیعی درآوردن، پایدار کردن و خالی از استرس کردن کنشهایی که در بالا گفته شد، کار می‌کند (مثل کاهش میزان ضربان قلب و عمل تنفس و غیره). این دو سیستم عصبی به اعضای مشابه در بدن خدمت می‌رسانند (مثل قلب) ولی کنش (عملکرد) آنها در جهت مقابل یکدیگر است. به عبارت دیگر، هر دو دستگاه عصبی در زمان واحدی عمل می‌کنند و تعادل حفظ می‌شود بدون اینکه یکی از آنها پیرو دیگری باشد، مثل سایر قسمتهای دستگاه عصبی، نرونها در دستگاه عصبی خودمختار با انتقال دهنده‌های عصبی فعال می‌شوند. دو انتقال دهنده عصبی اصلی عبارتند از استیل کولین و نورآدرنالین (نوراپی نفرین). از آنجایی که هر عضو، گیرنده‌های متفاوتی دارد این دو انتقال دهنده عصبی اثرات متفاوتی دارند و تعادل نسبی هرکدام در ارائه پاسخهای گوناگون مهم است.
نقش سیستم غدد درون‌ریز عصبی
سیستم غدد درون‌ریز (۱۱) نیز در واکنش استرسی دخیل است و شامل غدد بدون مجرا (درون‌ریز) است. این غدد هورمون یا هورمونهایی ترشح می‌کنند که مستقیماً در جریان خون وارد می‌شوند و سپس در سراسر بدن توزیع می‌شوند. سیستم غدد درون‌ریز عصبی، غدد درون‌ریزی را شامل می‌شود که به وسیله سیستم عصبی کنترل می‌شوند. غده‌های درون‌ریز هر دو سیستم مواد شیمیایی به نام «هورمونها»‌ را مستقیماً در جریان خون ترشح می‌کنند و این مواد سپس در بخشهای مختلف بدن منتشر می‌شوند.
سیستم عصبی و سیستم غدد درون‌ریز نزدیک و در ارتباط با هم کار می‌کنند و در ترکیب و ترشح مواد شیمیایی هر دو مشارکت دارند. تفاوت اصلی در اینجا این است که این مواد شیمیایی در سیستم عصبی «انتقال‌دهنده‌های عصبی» نامیده می‌شوند، در حالی که در سیستم غدد درون‌ریز «هورمون» خوانده می‌شوند.
بعلاوه، انتقال دهنده‌های عصبی سریع عمل می‌کنند و اثرشان کوتاه مدت است. هورمونها کُند عمل می‌کنند (چند دقیقه و یا حتی ساعتها طول می‌کشد) ‌ولی تأثیرشان طولانی مدت است. سیستم غدد درون‌ریز و سیستم عصبی هر دو کنشهای ارتباطی و کنترلی دارند و هر دو جهت نگهداری رفتارهای توحید یافته و سازگارانه کار می‌کنند.
یک نمونه خوب از ارتباط داخلی این دو سیستم، در سیستم غده هیپوفیز دیده می‌شود. غده هیپوفیز به هیپوتالاموس مرتبط است و هر دو برای تولید و تنظیم هورمونها همکاری می‌کنند. غده هیپوفیز اغلب به «غده‌ی رهبر» مشهور است. زیرا این غده، شماری از هورمونها را ترشح می‌کند که سایر غده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تولید دیگر هورمونها را تحریک می‌کند. یکی از این هورمونها هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک (۱۲) (ACTH) است. ACTH در واکنشهای استرسی نقش اصلی را بازی می‌کند. در شرایط استرس، هیپوتالاموس غده هیپوفیز را برای ترشح ACTH تحریک می‌کند که آن هم به سهم خود روی غدد آدرنال عمل می‌کند.
غدد آدرنال (۱۳) (فوق کلیوی)
غدد آدرنال و غدد درون‌ریز در بالای کلیه‌ها قرار دارند. هر غده شامل پوشش خارجی است به نام قشر آدرنال و یک پوشش داخلی به نام قسمت میانی (‌هسته مرکزی) آدرنال. هر دو غده در پاسخ به استرس هورمونهایی را ترشح می‌کنند. ACTH مترشحه از هیپوفیز، قشر آدرنال را تحریک می‌کند تا هورمون گلوکوکورتیکوئیدز رها شود (مثلاً کورتیزول). این هورمون بعضی وقتها به هورمون استرس معروف است و به عنوان شاخص فیزیولوژیک استرس به کار می‌رود.
هسته ی مرکزی آدرنال توسط سیستم عصبی سمپاتیک فعال می‌شود و کاتاکولامینها (۱۴)‌ را ترشح می‌کند. این کاتاکولامینها طبقه ای از مواد شیمیایی هستند که دارای آدرنالین (اپی‌نفرین) ‌و نورآدرنالین می‌باشند. آدرنالین فقط توسط هسته مرکزی ترشح می‌شود و در حدود ۸۰ درصد مجموع هورمونهای تولید شده از غدد آدرنال را شامل می‌شود. نورآدرنالین نیز در این قسمت تولید می‌شود (‌به همان صورتی که در سایر قسمتهای بدن تولید می‌گردد). واکنش فیزیولوژیایی به استرش بخش سمپاتیک دستگاه عصبی خودمختار را در تعامل با سیستم غدد درون‌ریز عصبی درگیر می‌کند. این سیستم به نوبه خود با غدد آدرنال و هیپوفیز در تعامل قرار می‌گیرد. زنجیره ای از حوادث و رویدادها، بخش سمپاتیک را درگیر کرده و هسته مرکزی آدرنال را تحریک می‌کند تا کاتاکولامین ها (آدرنالین و نورآدرنالین) را تولید نماید. هیپوفیز، ACTH ترشح می‌کند که به نوبه خود لایه بیرونی آدرنال را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گلوکوکورتیکوئید با ترشح خود (مثل کورتیزول) ‌بدن را برای رهایی از استرس و حتی سازگاری با ضایعه ایجاد شده آماده می‌سازد و فعالیت دستگاه عصبی خودمختار سریع است، در حالیکه کنش های سیستم غدد درون‌ریز عصبی آهسته تر است (برای جزئیات بیشتر این فرآیند به اساس روانشناختی رفتار نگاه کنید).
نظریه‌های مربوط به استرس
ما مفهوم استرس را از منظر فیزیولوژیایی قبلاً مورد ملاحظه قرار داده ایم. هرچند توضیح فیزیولوژیایی استرس بدون ملاحظه عوامل روانشناختی مربوط که در واکنش استرس مشارکت دارند، ناقص است. در حقیقت، چالش اصلی در اینجا جور کردن و سازگاری زبان روانشناسی با زبان فیزیولوژی با نشان دادن چگونگی تعامل و همپوشی هریک بار دیگری است. به این ترتیب، ما بهتر می‌توانیم ارتباط پیچیده بین روانشناسی و فیزیولوژی را بفهمیم. الگوی زیستی، روانی اجتماعی بهداشت (‌سلامت) که قبلاً توصیف شد، در جستجوی توضیح این ارتباط است. در اصطلاح روانشناختی، استرس ممکن است بمنزله یک محرک محیطی (سلیه (۱۵)، ۱۹۵۶)، یک واکنش در مقابل محرک محیطی (سلیه ۱۹۸۲) و یا تعامل بین محرک و واکنش قلمداد شود (لازاروس و فالکمن (۱۶)، ۱۹۸۴).
نشانگان عمومی سازش سلیه (۱۷) (GAS)
هانس سلیه، درباره استرس تحقیقات بسیاری (از ۱۹۳۰ تا موقعی که در ۱۹۸۲ مرد) انجام داد. او اصطلاح استرس را شهرت بیشتری بخشید و بین استرس و بیماری های جسمانی ارتباط بسیار قوی قائل شد. سلیه، ابتدا استرس را به مثابه محرک موردبررسی قرار داد ولی این عقیده را به «واکنش» یا پاسخی گسترش داد که موجود زنده از خود بروز می‌دهد. بنابراین، اول باید بین اصطلاح «عناصر فشارزا» و «فشار روانی» تمیز قائل شد. سلیه، استرس را بمنزله یک پاسخ غیراختصاصی می‌داند که می‌تواند توسط شماری از عناصر استرس زای محیطی بوجود آید. اصطلاح «غیراختصاصی» به این معنی است که بدن، بدون توجه به ماهیت و طبیعت عناصر استرس زا به یک سبک به استرس واکنش نشان می‌دهد. علاوه بر این، سلیه الگویی را ارائه داد تا معلوم کند که چگونه بدن، خود را بمنظور کنار آمدن با استرس بسیج می‌کند. این فرآیند نشانگان عمومی سازش (GAS) نامیده شد که در جریان استرس سه مرحله را (که در شکل ۳ نمایش داده می‌شود) شامل می‌گردد:

شکل ۳: نشانگان عمومی سازش
منبع: پ. بنیارد (۱۹۹۶ صفحه ۲۱)
مرحله هشدار (۱۸)
این واکنش آغازین بوسیله فعال کردن دستگاه عصبی خودمختار، بدن را برای پاسخ به استرس بسیج می‌کند تا آمادگی برای پاسخ جنگ یا گریز حاصل شود (نگاه کنید به فیزیولوژی استرس). در این وهله آدرنال آزاد می‌شود، تپش قلب و فشار خون افزایش می‌یابد، تنفس سریع می‌شود و جریان خون از اعضای داخلی به سمت ماهیچه‌های استخوانی برگردانده (منحرف) می‌شود و آماده برای عمل می‌گردد. بعلاوه، غده‌های عرق فعال می‌شوند و سیستم معدی- روده ای فعالیت خود را کم می‌کند. در کوتاه مدت، این واکنش ها قابلیت سازگاری بالایی را فراهم می‌کنند و خطر را هنگام بروز، دفع می‌کنند. مشکل اینجاست که بسیاری از موقعیتهای استرسی (جدید) ممکن است مواجهه طولانی مدت با استرس را ایجاد کنند که این پاسخ برای آن موقعیتها نامناسب یا حتی بالقوه زیان آور باشد.
مرحله مقاومت (۱۹)
در این مرحله ارگانیزم با عامل فشارزا (عنصر استرس زا) سازگار می‌شود. طول مدت سازگاری بستگی به این دارد که عامل فشارزا تا چه حد شدید باشد و چقدر ارگانیزم در کنار آمدن با عامل فشارزا سازگار گردد. سازگاری بزرگ در اینجا به معنی چرخه طولانی مقاومت است، گرچه درباره اینکه بدن تا چه مدت بتواند در این مرحله سازش پیداکند، محدودیتهایی وجود دارد. سلیه عقیده داشت که میزان استمرار و تداوم استرس تغییرات هورمونی و عصبی مستمری را ایجاد می‌کند که ممکن است کنش های داخلی بدن را درهم بشکند. این امر به نوبه خود ممکن است بیماری ها و اختلالات انطباقی (سازشی) بوجود آورد. این اختلالات شامل زخم معده و ورمهای زخمی روده (تورم روده ی بزرگ) بیماری فشار خون و بیمار قلبی عروقی، فعالیت بیش از حد تیروئید و آسم برونشیتی (تنگی نفس بعلت انقباض عضلات جدارنای) است. بعلاوه، سلیه عقیده داشت که این تغییرات ممکن است دستگاه ایمنی بدن را نیز تضعیف کند و احتمال خطر عفونت از عوامل دیگر را بیشتر کند.
مرحله ی فرسودگی (۲۰) (خستگی)
در این مرحله، توانایی ارگانیزم برای مقاومت تحلیل می‌رود (ضعیف می‌شود) و منجر به فروپاشی و تحلیل رفتگی می‌شود. بخش پاراسمپاتیک دستگاه عصبی خودمختار فعال می‌شود زیرا، بطور معمول این بخش دستگاه عصبی به حفظ تعادل کمک می‌کند. مشکل این است که بدلیل اینکه فعالیت سمپاتیک بطور غیرعادی خیلی بالاست، فعالیت پاراسمپاتیک بطور غیرعادی کم فعال است تا این وضعیت را جبران کند. در نتیجه، فرسودگی (خستگی) بوجود می‌آید و این وضعیت ممکن است به افسردگی و حتی مرگ منجر شود.
ارزیابی نشانگان عمومی سازش سلیه
نشانگان عمومی سازش سلیه، توضیح جالبی از سازگاری با استرس را ارائه داده است، هرچند، در اینجا بر عوامل فیزیولوژیایی تأکید فوق العاده شده و عوامل روانشناختی کم بها جلوه داده شده است. بویژه، سلیه بخاطر شکست در شناخت کافی نقش عوامل هیجانی و شناختی (تعبیر و تفسیر) در استرس مورد انتقاد قرار گرفته است. در حقیقت، مسون (۲۱) (۱۹۷۵) اثبات می‌کند که بُعد هیجانی است که در استمرار پاسخ استرسی مسئول می‌باشد.
سلیه همچنین از حیوانات برای تأیید تحقیق خود درباره واکنش انسان به استرس سود جست. این امر بخاطر شکست در ملاحظه مسایل قیاسی و غفلت از عوامل منحصر به فرد انسانی در درک و تعبیر و تفسیر تجربه استرس مورد انتقاد قرار گرفته است. در نتیجه لازاروس و فالکمن (۱۹۸۴) با ارائه یک نمونه تعاملی (۲۲) به لزوم درگیر کردن این عوامل اضافی در توضیح استرس تأکید نمودند.
الگوی تعاملی استرس (لازاروس و فالکمن، ۱۹۸۴)
لازاروس و فالکمن عقیده داشتند که تعبیر و تفسیر رویدادهای استرس آمیز خیلی مهمتر از خود رویدادهاست. این تعبیر و تفسیر عبارت است از ادراک تهدیدها، خطرات و چالشهای بالقوه و اینکه تا چه حد در اداره و کنترل آنها مطمئن هستیم. این امر توانایی ما را در کنار آمدن و سازش با استرس معین می‌کند. مثلاً از دست دادن شغل ممکن است برای فردی که مهارت دیگری ندارد و یا فرصت بازگشت مجدد بکار را ندارد، بسیار استرس زا باشد در حالی که برای فردی که فعلاً در جستجوی رشد و پیشرفت در جهات متفاوتی است، فقط در حد خفیف استرس زا باشد. لازاروس و فالکمن اصولاً با انسانها بیش از حیوانها در گسترش تحقیقات و نظریه خود، کار کردند. این امر در تأکید آنها در نیاز به ملاحظه سطح بالایی از تواناییهای شناختی نظیر ارزیابی، در توصیف استرس منعکس شده است.
لازاروس و فالکمن عقیده داشتند که انسانها در مقایسه با حیوانات در مقابل نوع ویژه ای از استرسها (به دلیل سبکی که در زندگی دارند) و محیطی که در آن زندگی می‌کنند، استعداد ابتلای بیشتری دارند.
لازاروس و فالکمن استرس را به مثابه «‌یک ارتباط ویژه بین شخص و محیط که شخص آن را بمنزله فشار و زیاده روی در منابع و ظرفیت ها و بخطر انداختن سلامت و رفاه خود ارزیابی می‌کند» می دانند (۱۹۸۴، صفحه ۱۹). این دیدگاه یک رویکرد تعاملی را ارائه می‌دهد که بر تعامل بین شخص و محیط او در تعیین استرس تأکید می‌ورزد. همچنین بر اهمیت ارزیابی در تعیین ماهیت این تعامل تأکید می‌کند و استرس را فقط در شرایطی که تهدیدآمیز، چالش انگیز یا بالقوه مضر باشد، مورد ملاحظه قرار می‌دهد.
لازاروس و فالکمن (۱۹۸۴) سه شکل ارزیابی را در کنار آمدن با استرس تعریف می‌کنند: اول، ما یک ارزیابی اولیه (۲۳) از موقعیتی که در آن قرار داریم، بعمل می‌آوریم. این ارزیابی بوسیله ارزیابی شناختی اثر موقعیت (یا محرک) در سلامت انجام می‌گیرد. یک رویداد واحد ممکن است بمنزله امری نامربوط، مثبت (بی خطر) یا استرس زا ارزیابی شود. ارزیابی یک رویداد بعنوان نامربوط معمولاً بر هیجانات ما تأثیری نمی گذارد. مثبت ارزیابی کردن رویداد بدین معنی است که آن رویداد بر پدیده‌های خوبی دلالت دارد.
ارزیابی استرس آمیز بودن رویداد ممکن است بدین معنی باشد که آن رویداد، مضر و خطرناک، تهدیدآمیز و چالش برانگیز باشد. بعلاوه، هرکدام از این ارزیابیها هیجانهای متفاوتی را بوجود می‌آورد. لازاروس و فالکمن «ضرر» یا خطر را بعنوان ضربه روانشناختی قلمداد می‌کنند که قبلاً صورت گرفته است. مثل بیماری یا آسیب دیدگی «تهدید» به مثابه پیش بینی ضرر و صدمه ارزیابی شده و نیز «چالش» به عنوان اطمینان و اعتماد به نفس شخص در فایق آمدن بر نیازهای مشکل تعریف شده است.
ارزیابی مبتنی بر آسیب ممکن است عصبانیت، تنفر، پریشانی و غمگینی بوجود آورد. ارزیابی تهدید ممکن است نگرانی، اضطراب یا ترس بدنبال داشته باشد و ارزیابی چالش ممکن است پیش بینی، انتظار و برانگیختگی (تهییج) بوجود آورد. این هیجانات بطور مستقیم استرس تولید نمی کنند ولی در ارزیابی فرد از یک رویداد غیرمستقیم دخالت دارند.
بعد از این ارزیابی، ما یک ارزیابی مجدد (ثانویه (۲۴)) از موقعیتهای استرس زایی که در آن قرار داریم (با طرح این سؤال که چگونه ما به بهترین وجه می‌توانیم با موقعیت کنار بیاییم) بعمل می‌آوریم. سؤالهای مربوط در اینجا مطرح می‌شود که چه گزینه‌ها و امکانات انتخابی برایم فراهم است؟ تا چه حد احتمال و امید وجود دارد که طرح و برنامه و شیوه من برای کاهش استرس موفقیت آمیز باشد؟ و «آیا این شیوه عمل ناراحتی مرا تسکین خواهد داد؟»
سرانجام، ما ارزیابی مجددی از موقعیتهای استرس زا و پاسخمان نسبت به آن موقعیت، را با استفاده از تغییر و اصلاح اطلاعات قابل دسترس بعمل می‌آوریم. این امر به ماهیت تعاملی این الگو تأکید می‌کند و تعامل بین شخص با محیط اطرافش را در طول زمان نشان می‌دهد. ارزیابی مجدد ممکن است ضرورتاً استرس را کاهش ندهد. در حقیقت، ممکن است ارزیابی مجدد استرس را افزایش دهد چنانچه مثلاً یک محرکی که قبلاً بی خطر یا نامربوط بوده، بعداً ممکن است تهدیدکننده تلقی شود.
ارزیابی الگوی تعاملی استرس از دیدگاه لازاروس و فالکمن (۱۹۸۴)
* این الگو بطور موفقیت آمیزی خصوصیات فعال استرس را بهم پیوسته و یکپارچه کرده است. این الگوی تعاملی همچنین بر نیاز به لحاظ کردن عوامل شناختی (‌مثل ادراک) در فهم پاسخهای استرس، تأکید کرده است.
* مطالعات متعددی تاکنون تأثیر ارزیابی بر استرس را آزمایش کرده و نقش تفسیر یا ارزیابی در کنار آمدن با استرس را تأیید کرده اند (اوگدن،۱۹۹۶).
* مدل تعاملی لازاروس و فالکمن (۱۹۸۴) بیش از آنکه توضیحی باشد، توصیفی است. گرچه طراحی آن خیلی زیباست. تحقیقات آینده، سازوکار دقیق (فیزیولوژیایی، روانشناختی و غیره)‌آنچه را که در ارزیابی دخیل هستند، مورد بررسی دقیق قرار دهد و اینکه چگونه و با چه شیوه‌هایی این فرآیندها در واکنشهای استرس تأثیر می‌گذارند را مشخص کند.

منبع خبر: http://ravannews.com/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%83%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C-%D9%88/

[ad_2]

لینک منبع

ریشه های فلسفی روانپویشی کوتاه مدت ورویکرد شناختی

[ad_1]

ریشه های فلسفی روانپویشی کوتاه مدت ورویکرد  شناختی

سر منشأ نظریه شناختى به افکار برخى از فلاسفه رواقى، به خصوص زنو، سیسرو و اپیکتوس بر مى گردد. اپتیکوس معتقد بود که انسان ها به وسیله اشیاء بر آشفته نمى شوند بلکه نگرشى که نسبت به امور پیدا مى کنند آنها را برآشفته مى سازد، درمان شناختى رفتارى نیز تمرکزش بر افکار غیرمنطقى است که آن را محرک اصلى مشکلات عاطفى می داند.

در واقع چیزى که در درمان شناختى باورهاى غیر منطقى قلمداد مى شود در istdp مقاومت یا دفاع شناخته مى شود. اگرچه istdp نیز قائل به وجود تفکرات غیر منطقى است اما علیت بخشیدن به آن ها را معیوب مى داند، تحلیلگران پویشى مدعى اند هیجان ناهشیار سبب اضطراب ناهشیار مى شود، آنگاه توسط دفاع هاى ناهشیار سازمان داده مى شوند. البته هم درمانگران شناختی و هم درمانگران پویشى با هدف آزادسازى بیمار، افکار وى را مورد تردید قرار مى دهند، تفاوت مهم میان این دو در این است که درمانگران پویشى شناخت هاى اشتباه بیمار را به عنوان عاملی در نظر مى گیرد که جلوی دسترسی به احساسات حقیقی بیمار (علت مشکل)را می گیرد، در  حالیکه درمانگر شناختی رفتاری این شناخت ها (علت مشکل)را به عنوان علت احساس و هیجان در نظر مى گیرد و در واقع درمانگر شناختى دفاع های ناسازگار را بر می دارد و دفاع های مطلوب را جایگزین می کند!

در CBT با چرایی کار داریم اما در istdp با چرایی کار نداریم بلکه بیمار به سوی تجربه چگونگی که در حال حاضر تجربه میکند سوق داده می شود، پرداختن به چراها ما را به طور غیر ارادی وارد شناخت درمانی می کند و ما را به سوی دلیل تراشی که خود دفاع است سوق می دهد

منبع خبر: http://ravannews.com/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88/

[ad_2]

لینک منبع

انجام تکالیف فرزندان و مشکلات والدین

[ad_1]

انجام تکالیف فرزندان و مشکلات والدین

مقدمه
موضوع انجام تکالیف توسط فرزندان مساله‌ای است که بیشتر والدین باآن درگیر هستند و نمی‌دانند که چگونه می‌توانند به فرزند خود کمک کنند. راهکارهایی که استفاده می‌کنند گاهی نتیجه معکوسی به بار می‌آورد هم والدین و هم فرزندان دچار مشکل می‌شوند. والدین با مشارکت صحیح و مناسب می‌توانند از بروز این مشکلات جلوگیری کنند.
مدت زمان لازم برای انجام تکالیف توسط فرزندتان را بشناسید
مهمترین مطلبی که والدین باید بدانند مدت زمان مفیدی است که برای انجام تکالیف لازم است. این زمان برای سنین مختلف و بسته به شرایط دانش آموز متفاوت است. والدین هم باید شرایط سنی کودک را در نظر داشته باشند بطوری که کودکان و دانش آموزان پایه‌های ابتدایی را مدت زمان زیادی وادار به انجام تکالیف نکنند و هم شرایط دیگر مربوط به دانش آموز را.

صاحبنظران تعلیم و تربیت مدت زمات لازم برای انجام تکالیف را برای بچه‌های کودکستان تا پایه دوم ابتدایی ۱۰ تا ۲۰ دقیقه در هر روز و برای پایه‌های بعدی دوره ابتدایی ۳۰ تا ۶۰ دقیقه پیشنهاد کرده‌اند. بنابراین والدین نباید جهت یادگیری بهتر دانش آموز و با این تصور که هر چه زمان بیشتری صرف مطالعه دانش آموز شود یادگیری او نیز بیشتر خواهد شد مدت زیادی کودک خود را وادار به درس خواندن کنند. مسلما کودک در این مدت زمان اضافی به کارهای دیگری مثل خیالبافی‌های ذهنی مشغول می‌شود.
مسئولیت انجام تکالیف و وظیفه شناسی در این مورد را به او واگذار کنید
برخی از والدین خود را مسئول کامل انجام تکالیف می‌کنند. به صورتی که در مدت انجام تکالیف بالای سر دانش آموز حضور دارند، زمان شروع انجام تکالیف را تعیین می‌کنند و راهنماییهای زائدی ارائه می‌کنند. هر چند لازم است والدین بویژه در سالهای اول دبستان و آمادگی با نظارت خود برنامه‌ریزی و مسئولیت پذیری را به کودک خود آموزش دهند. اما برخی از والدین به اشتباه این مسئولیت را خود بر عهده می‌گیرند بنابراین نمی‌توانند احساس مسئولیت در قبال انجام تکالیف را به کودکان خود یاد دهند. بطوری که اگر یک روز مادر حضور نداشته باشد اصلا به یاد هم نخواهد آورد که باید تکالیفش را انجام دهد.

بنابراین والدین با نظارت مفیدی که بر انجام تکالیف دارند کم کم باید کودکان را مسئولیت پذیر بار آورند. بطوری که در صورت عدم حضور والدین نیز احساس مسئولیت برای انجام تکالیف را داشته باشند. این والدین در سالهای بعدی تحصیل کمتر با مشکل درس نخواندن کودکان خود مواجه می‌شوند. به عبارتی چون والدین نمی‌توانند در تمام دوران تحصیل در انجام تکالیف فرزندان خود نظارت مستقیم داشته باشند با افت تحصیلی آنها مواجه می‌شوند. در حالی که اگر این احساس مسئولیت را از دوران کودکی در کودک شکل داده باشند با مشکلاتی از این قبیل مواجه نخواهند شد.
به روش انجام تکالیف توسط فرزندتان دقت کنید
هر کودکی ممکن است تفاوتهایی در روش انجام تکالیف خود داشته باشد. قبل از اینکه روش خاصی را به آنها القا کنید یا بخواهید آنها را کمک و راهنمایی کنید به روش آنها توجه کنید. ببینید در چه مدت زمان بدون کمک شما می‌تواند تکالیفش را انجام دهد؟ چه اشکالاتی دارد؟ آیا خیالبافی در حین انجام تکالیف دارد؟ آیا مرتبا جای خود را عوض می‌کند؟ آیا در حین انجام تکالیف به کارهای دیگری هم می‌پردازد؟ یا اینکه حواس او به انجام تکالیفش است؟ پاسخ به این سوالها به شما کمک می‌کند.
با معلم فرزندتان صحبت کنید
ارتباطی که با معلم برقرار می‌کنید کمک زیادی می‌تواند به شما کمک کند. با صحبت با او می‌توانید شیوه و روش او را بشناسید و از انتظاری که در مورد نحوه انجام تکالیف دارد مطلع می‌شوید. و بهتر می‌توانید به فرزند خود در انجام تکالیف راهنمایی ارائه کنید. هدف معلم را از انجام تکالیف بشناسید و نقطه ضعفهای فرزند خود را بهتر شناسایی نمایید.
پاسخ ندهید راهنمایی کنید
وقتی فرزندتان از شما کمکی برای انجام تکالیفش می‌خواهد اقدام به دادن پاسخ حاضر و آماده نکنید. بلکه او را راهنمایی کنید تا خودش بتواند به جواب مورد نظر برسد. به این ترتیب شما او را عادت می‌دهید که از تواناییهای خود استفاده کند و خلاق‌تر و فعال‌تر باشد. انجام تکالیف به فرزندتان کمک نخواهد کرد که آنها را بفهمد و از آن اطلاعات استفاده کند و نیز باعث نخواهد شد که وی به تواناییهایش اعتماد کند و دلگرم شود. فعال شدن دانش آموز در انجام تکالیف موجب می‌شود پاسخهایی را که خودش پیدا می‌کند بهتر به خاطر بسپارد تا حفظ پاسخهایی که شما به او داده‌اید.
برنامه ریزی داشته باشید
با کمک فرزند خود یک برنامه منظم برای انجام تکالیف تهیه کنید. برنامه را در یک محل مناسب و در دید او نصب کنید. برای تشویق او به انجام تکالیف می‌توانید در مقابل هر روز که تکلیف آن را به موقع ، خوب و دقیق انجام داده یک علامت بزنید و در آخر هفته اگر توانسته باشد تکالیف خود را خوب انجام دهد و با توجه به تعداد ستاره‌ها جایزه‌ای به او بدهید.

بهتر است جایزه مورد نظر را در همان حین برنامه ریزی معین کنید و در آخر برنامه آن را یادداشت کنید و یا برای کودکان کوچکتر شکل آن را بکشید. به این ترتیب عملکرد کودک دائما در جلوی او قرار دارد و مسئولیت پذیری او نیز تقویت می‌شود. به تدریج می‌توانید تعداد ستاره‌ها را برای دریافت جایزه افزایش دهید. مثلا اگر در آغاز برنامه به ازای هر هفت ستاره می‌توانست جایزه را کسب کند در مراحل بعد به ازای هر ۱۴ ستاره می‌تواند به جایزه مورد نظر برسد.
شرایط مناسب برای انجام تکالیف را مهیا کنید
مکانی ثابت ، ساکت و از لحاظ نور وصدا و حرارت مناسب ضروری است. حتما از یک میز تحریر کمک بگیرید. تلویزیون را خاموش کنید و یا اتاق دیگری برای انجام تکالیف فرزندتان در نظر بگیرید. پخش برنامه‌های تلویزیونی که برای وی جذاب هستند و یا موجب کنجکاوی او می‌شوند حواس او را پرت خواهد کرد.
نتیجه کار را بررسی کنید
زمانی که فرزند شما تکالیف خود را انجام داد حتما در حضور او آنها را بررسی کنید. می‌توانید وقتی برای این کار اختصاص دهید و با کمک خود او تکالیف را بررسی کنید. مثلا میزان اشتباهات او را در رونویسی پیدا کنید و از او بخواهید اقدام به رفع آنها بکند.
برنامه زندگی خود را تنظیم کنید
تنها تنظیم برنامه‌ای منظم برای انجام تکالیف فرزندان کافی نیست. برای زندگی خانواده خود نیز برنامه منظمی داشته باشید. حتی‌الامکان از برنامه‌های فوق برنامه و بدون برنامه‌ریزی قبلی خودداری کنید. مثل مهمانیها و تفریحهای بدون برنامه قبلی و… یا حداقل سعی کنید این برنامه‌ها مقارن با زمان انجام تکالیف فرزندان نباشد. اگرشما یکبار برنامه او را به خاطر برنامه‌های خود به هم بریزید، راه را برای بی‌نظمی او فراهم ساخته‌اید. در کارهای دیگر خود نیز با برنامه و مسئولیت پذیر باشد. تا الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشید. فرزندان تعهد و مسئولیت پذیری را در خانواده و با مشاهده رفتار والدین یاد می‌گیرند.
سخن آخر
یک برنامه خوب و چند توصیه ساده و بکار بستن آنها نتایج مفیدی فراهم می‌آورد و باعث می‌شود که فرزندان شما بهره خوبی از تکالیف منزل خود ببرند. با رعایت این موارد شما توانسته‌اید جلوی مشکلات احتمالی آینده را بگیرید و فرزندانی تربیت کنید که علاوه بر اینکه تکالیف فعلی خود را به خوبی انجام می‌دهند در آینده نیز مستقل و مسئولیت پذیر خواهند بود

منبع خبر: http://ravannews.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/

[ad_2]

لینک منبع

تقویت عزت نفس در کودکان : آزادی و استقلال نسبی

[ad_1]

تقویت عزت نفس در کودکان

مقدمه
همه کودکان بویژه کودکانی که پا به مرحله رشد می‌گذارند باید از آزادی و استقلال نسبی برخوردار باشند. ولی آنچه که آنان باید بدانند این است که در این جهان افرادی زندگی می‌کنند که ممکن است به آنان صدمه بزنند و آنچه که والدین انجام می‌دهند به منظور حفظ آنان از دست این افراد است. فراموش نکنید که التیام احساسات سرکوب شده دوران کودکی بویژه کودک بزهکار مشکل و سخت است.

حکمفرما کردن انضباط در خانواده کاری بس مشکل است. تنظیم قوانین منصفانه و بکار بستن آنها بطور منطقی می‌تواند مهارتهای هر پدر و مادری را آزمایش کند. مهم نیست که شما چه حد و حدودی را در مورد کودکانتان بکار می‌برید، زیرا آنان همواره در جستجوی راههایی برای شکستن این حد و حدود هستند. این امر طبیعی است، ولی کودکانی که از قوانین و حد و حدود آن تبعیت می‌کنند، احساس مهم بودن می‌کنند. مهم نیست که تا چه اندازه آنان ممکن است از خود مقاومت نشان دهند.
تقویت عزت نفس کودکان
می‌گویند کودکان بزهکار به توجه ، محبت و پذیرش بیشتری نیاز دارند. اغلب آنان احساس انزوا و جدایی می‌کنند که این امر آسیب پذیری آنان را نیز افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر کودکانی که دارای حس خود ارزشی هستند کمتر دچار بزهکاری می‌شوند. بنابراین برای تقویت عزت نفس در کودکان چه باید کرد؟ برای انجام این مهم چهار رکن وجود دارد: محبت ، زمان ، انضباط ، پذیرش.

بیشتر اوقات دوست داشتن کودکان خیلی ساده و آسان است و در برخی مواقع مشکل.
ابراز محبت به کودکی که پیوسته بی تربیت ، ناسازگار و بدخلق است، همچون بیشتر کودکانی که دوران بلوغ را سپری می‌کنند، سخت است.
جالب است بدانیم در این زمان او به محبت بیشتری نیاز دارد. والدینی که هم در دوران سرکشی و ستیز کودکان و هم در دورانی که کودکان نوپا می‌باشند و از شیرینی خاصی برخوردارند به آنان توجه می‌کنند در واقع پایه عزت نفس کودکانشان را می‌سازند.

وقتی را که با کودکتان می‌گذرانید یکی دیگر از مواردی است که برای تقویت عزت نفس او مهم است.کودکان به زمان با کیفیت نیاز دارند. آنان به شما نیاز دارند تا در حیاط مدرسه و بازی و حتی در برخی زمانهای معمولی در کنارشان باشید. این بدین معنا نیست که شما باید کاملاً در همه احوال مراقب کودکانتان باشید. اغلب برای بیشتر کودکان فقط حضور والدین در خانواده کافی است.
گاهی اوقات مشغله کاری در بیرون از خانه به قدری زیاد است که مجبوریم زمان خیلی کمی را با کودکانمان بگذرانیم هیچ چیز مشکلتر از این نیست که برای بودن با کودک زمان کافی پیدا کنیم، ولی باید بدانیم که این زمان برای رشد کودکاهمیت دارد.

تقویت عزت نفس با پذیرش

یکی دیگر از ارکان عزت نفس در کودکان «پذیرش» است که انجام آن دشوار است. برای والدین طبیعی است که نسبت به کودکانشان امیدواری زیادی داشته باشند. همه ما دوست داریم که کودکانمان دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و یا بهترین شاگرد در کلاس درس باشند.
ما از کودکانمان انتظارات زیادی داریم ولی آنان بیشتر انتظارات ما را برآورده نمی‌کنند. یکی از روشهای مهم تقویت عزت نفس، پذیرش کودکان در همه شرایط است.

هر کودکی دارای مشخصه منحصر به فرد خویش است و از نقاط ضعف و قوت برخوردار است. بطور یقین ما باید انتظار داشته باشیم که کودکانمان تا آنجا که می‌توانند تلاش کنند. در هر صورت چه آنان در کاری به راحتی موفق شوند یا به سختی در انجام آن موفق شوند، تشویق کارهایشان و تصدیق قوه خود ارزشی برای آنان بسیار ضروری است.

تا آنجایی که می‌توانید وقت زیادی را با کودکتان بگذرانید. اگر شما بیش از یک فرزند دارید سعی کنید طوری وقت خود را تقسیم کنید که به هر یک از فرزندانتان زمان کافی اختصاص یابد. گرچه تنظیم زمان بندی بدین شکل مشکل است، ولی این مسئله برای رشد کودک ضروری است حتی اگر لازم باشد از فعالیتهای دیگر زندگی خود صرف نظر کنید.

همیشه سعی کنید در لحظه‌های مهم زندگی فرزندانتان حاضر باشید. حضور در بازیهای مدرسه‌ای ، مراسم اعطای جوایز و … لحظات مهمی هستند که طبیعتاً کودکان دوست دارند با شما سهیم شوند.

آموزه‌های روان شناختی تقویت عزت نفس

به کودکان خود امیدوار باشید.
به جای نصیحت کردن آنان برای انتخابهای بد ، انتخاب خود آنان را مورد تمجید قرار دهید.
همه کودکان دچار اشتباه می‌شوند. به کودکان کمک کنید که از اشتباهات خود پلی برای موفقیت بسازند.

به احساسات کودکانتان احترام بگذارید. هرگز نسبت به تردیدها ، ترس‌ها ، عقاید و افکار آنان بی اهمیت نباشید.
قوانین روشنی را تنظیم کنید و آنان را اجرا کنید. سعی نکنید در اجرای آن از تنبیه‌های مختلف استفاده کنید.
کودکان اشتباه خواهند کرد و هیچکس همیشه از تمام قوانین پیروی نخواهد کرد. محدودیتها را استوار ولی دوستانه اجرا کنید.

پیشرفت کودکانتان را ارج نهید. کودکانتان باید بدانند که شما از آنان انتظار تلاش فراوان دارید ولی ظرفیت‌های آنان را نیز می‌شناسید. پیشرفتهای آنان را تمجید کنید و هرگز آنها را به خاطر اشتباهاتشان شرمسار نکنید.
عقاید و ارزشهای خود را با کودکانتان در میان بگذارید. با آنان صحبت کنید و به صحبتهایشان گوش فرا دهید تا بدین وسیله به آنها اعتماد به نفس بدهید.

منبع خبر: http://ravannews.com/9794-2/

[ad_2]

لینک منبع

خودشیفتگی : این روزها خیلی‌ها به «خودشیفتگی» دچارند؛ شما چطور!

[ad_1]

خودشیفتگی : این روزها خیلی‌ها به «خودشیفتگی» دچارند؛ شما چطور؟!
درست است که هر آدمی خودش را بیشتر از بقیه دوست دارد، اما در این بین بعضی‌ها آنقدر خودشان را دوست دارند که همه را اسیر و کلافه کرده‌اند.
خودشیفتگی یعنی عاشق خود بودن. عاشق چیزی یا کسی بودن طبیعی است ولی عاشق خود بودن کاملا نامتعارف است و اینجاست که اختلالی به نام «خودشیفتگی» مطرح می‌شود.
شاید این صفت را بارها در تعریف آدم‌هایی که زیاد از خودشان تعریف می‌کنند، شنیده باشیم. ولی خود شیفته‌ها علاوه بر عاشق خود بودن صفات دیگری هم دارند که آنها را از جمع متمایز و مشکلاتی را در روابط‌شان ایجاد می‌کند.
اختلال خودشیفتگی از واژه‌ای یونانی به نام نارسیستیک گرفته شده است. براساس یک افسانه یونانی روزی مرد بسیار زیبایی چهره خودش را در آب می‌بیند و عاشق آن می‌شود و در راه همین عشق، جان می‌سپارد.

به همین دلیل افراد مبتلا به نارسیستیک، کسانی هستند که بیش از حد خودشان را دوست دارند، اعتماد به نفس اغراق‌آمیزی نسبت به خود دارند، بیش از حد به خود احترام می‌گذارند و به طور کلی شیفته خود هستند. وانمود می‌کنند در زندگی پیشرفت‌های زیادی کرده‌اند، در حالی که در زندگی عادی‌شان خبری از این پیشرفت‌ها نیست. آنها براحتی با اطرافیانشان دوست نمی‌شوند و همدلی با کسی ندارند و حتی فرافکنی هم در آنها دیده می‌شود. در برابر انتقادهای دیگران بسیار ضعیف عمل می‌کنند و همیشه انتقاد دیگران را نوعی حسادت یا حمله از طرف آنها تلقی می‌کنند.

وقتی در جمعی حاضر می‌شوند، علاقه دارند مهمانان یا دوستان با آنها برخورد متمایزی داشته باشند. آنقدر مغرورند که همه چیز را مال خود می‎دانند، تحمل شنیدن «نه» را ندارند، خود را مستحق همه چیز می‌بینند و همیشه از دیگران توقع زیادی دارند.

یکی از ویژگی‌های اصلی افراد خودشیفته توجه زیاد به زیبایی است. آنها خیالپردازی‌هایی نسبت به زیبایی‌شان دارند، حس می‌کنند دیگران همیشه مجذوب آنها هستند و این رفتار را با حرکات نمایشی انجام می‌دهند. هیچ وقت از رفتار بدشان شرمنده نمی‌شوند و همیشه فکر می‌کنند دنیا به آنها بدهکار است، دوست داشتن و تنفرشان بسیار افراطی است اگر شرایط روحی‌شان مناسب باشد یک نفر را به عرش می‌رسانند و اگر از کسی خوششان نیاید او را می‌کوبند. مشغولیت ذهنی‌شان خودبزرگ بینی است و با این خصوصیات مشکلاتی را در خانواده به وجود می‌آورند. در مقابل، دیگران از این رفتارهای مبالغه‌آمیز ناراحت هستند و سعی می‌کنند از آنها فاصله بگیرند.

رفتار افراط‌گونه‌ ۶ تا ۹ ماهه
برای این‌ که متوجه شویم فردی دچار اختلال شخصیت خودشیفتگی‌ است باید دید کدام یک از این رفتارهای افراط‌گونه در او به صورت پایدار باقی است. مثل احساس عجیب و دیوانه‌واری که کسی نسبت به توانایی خود یا خیالپردازی نسبت به قدرت یا زیبایی‌اش دارد. موارد گفته شده باید ۶ تا ۹ ماه طول بکشد.

مردان، خودشیفته‌تر از زنان
اختلال خودشیفتگی معمولا بعد از ۱۸ سالگی شروع می‌شود و به نظر می‎رسد مردان بیشتر از زنان دچار اختلال خودشیفتگی می‌شوند. این افراد در جامعه حضور دارند، درس می‌خوانند یا کار می‌کنند ولی هیچ وقت ارتباط خوبی با دیگران ندارند، البته عکس این مورد هم صادق است. چون رفتارهای آنها خسته‌کننده و عذاب‌آور است، دیگران سعی می‎کنند کمتر باآنها در تماس باشند.
محیط؛ ریشه اختلال خودشیفتگی
محققان علت بروز چنین ویژگی شخصیتی‌ای را بیشتر ناشی از تجربیات دوران رشد هر فرد تلقی می‌کنند. یعنی احساس می‌کنند در روش تربیتی والدین مشکلی وجود داشته که کودک را به سمت خودشیفته شدن سوق داده است. شاید آنقدر به نیازهای عاطفی و رفتاری کودک پاسخ افراط گونه و نابه‌جا داده شده که ذهنیت او هم با همین پاسخ‌های نابه‌جا تغییر کرده است. یعنی در تربیت و آموزش، روابطی بسیار سهل‌گیرانه داشتند و هیچ باید و نبایدی در فرآیند آموزشی کودک قرار داده نشده است. به عبارتی کودک بیش از اندازه لوس بار آمده و همه نیازهایش براحتی تامین شده است و وقتی کوچک‌ترین رفتار مثبتی از کودک سر زده، بیشترین تشویق را دریافت کرده است.

اختلال شخصیتی خودشیفتگی برخلاف دیگر اختلال‌های روان‌شناختی وابسته به محیط است تا وابسته به ژنتیک انسان‌ها و همه رفتارهای کودک در فرآیند رشد او تجربه شده است. در زندگی عادی غیرممکن است همه رفتارهای یک فرد مورد تائید باشد در حالی که این کودکان از بدو تولد فقط تائید گرفته‌اند و اصلا با واژه انتقاد یا تنبیه آشنایی ندارند. این است که در بزرگسالی غیر از خودشان هیچ کس را قبول ندارند و در زندگی‌شان واقعیت وجود ندارد.

روش درمانی شناختی ـ رفتاری
بهترین روش درمان، روان‌درمانی فردی است. روش درمانی هم شناختی ـ رفتاری است. یعنی تصور و باور غلطی که نسبت به خود دارند را باید با جلسات مشاوره اصلاح کرد و تصویرسازی درست و منظمی از زندگی واقعی و رفتار واقعی به فرد القا کرد.
خانواده‌درمانی هم لازم است، چون این اختلال در فرزند ناشی از تربیت غلط حاکم بر خانواده است. حمایت بیش از اندازه و پاداش دادن غیرعادی به فرزندان باید اصلاح شود، از طرف دیگر آنها هم باید رفتارشان را اصلاح کنند تا بتوانند شخصیت تخریب شده فرزند را درست کنند.

این اختلال نیازی به دارو درمانی ندارد ولی معمولا با اضطراب و استرس در مبتلایان به اختلال شخصیتی خودشیفته همراه است. طرد شدن از جامعه و رفتار بد دیگران باعث انزوای آنها می‌شود، گاهی هم دچار افسردگی می‌شوند. در این مواقع تجویز داروهای ضداضطراب یا داروهای ضدافسردگی لازم می‌شود.

دکتر پرویز رزاقی/ روان‌شناس و مدرس دانشگاه

منبع خبر: http://ravannews.com/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/

[ad_2]

لینک منبع

To provide depression, try a digital therapist

[ad_1]

Apps typically ask users to enter information on their moods and behaviors, afterwards offer recommendation on problem elucidate and doing disastrous situations. Some, like Lantern, shown here, also offer entrance to therapists.

The World Health Organization estimates that some-more than 300 million people humour from clinical basin world-wide. But cost, time, stigma, stretch to travel, denunciation barriers and other factors forestall many from seeking help.

Now, a flourishing organisation of health-care providers are betting that technology—from web-based courses to mobile apps that send prompts around text—can assistance overpass that gap.

It competence seem surprising, given therapy, some-more than many other kinds of medicine, is so focused on a attribute between studious and therapist. But research, including a meta-analysis of studies involving internet-based cognitive behavioral therapy, or CBT, suggests that digital therapies protracted by coaches who are accessible by content or phone can be as effective as evidence-based normal therapy in treating some people with depression.

One study, saved by a National Institutes of Health and involving 99 patients with assuage depression, found that 90 of them finished a full eight-week march that enclosed entrance to a apartment of diagnosis apps and content support from coaches with during slightest a bachelor’s grade in psychology. On average, those who finished a march gifted a poignant diminution in symptoms of depression, with three-fourths assembly a criteria for full remission. On average, participants used a apps some-more than 195 times over dual months and interacted with a manager about twice a week.

Elsewhere, a study by a U.K. National Health Service, formed on 1.2 million referrals for basin and anxiety, showed that computerized CBT administered to people with basin yielded a liberation rate of 58.4%, compared with 53.9% for those undergoing several forms of in-person therapy.

Ricardo F. Muñoz,

a highbrow and owner of a Institute for International Internet Interventions for Health during Palo Alto University, who wasn’t concerned in a research, says that while patients with some-more serious basin competence be some-more expected to find in-person therapy, “the fact that most amiable or clinical basin can be successfully treated with computerized CBT is of note.”

Clinical psychologists put a initial digital interventions for basin online about 15 years ago, according to

Stephen Schueller,

an partner highbrow of surety medicine during Northwestern University and a member of Northwestern’s Center for Behavioral Intervention Technologies. “We fundamentally thought, if it works in a self-help book, it will work online,” he says. But what they found was that it was formidable to motivate patients with basin to rivet frequently with what were radically online PowerPoint presentations.

Over a past 5 years, online therapies have developed to embody mobile apps such as Joyable, Lantern and Ginger.io, that are some-more personalized and responsive. They typically ask users to enter information about their moods and behaviors, afterwards offer problem-solving suggestions, prompts to assistance patients retrain responses to disastrous situations, and daily health tips.

Dr. Schueller believes digital interventions need to continue elaborating with record to sojourn effective. “The destiny is perplexing to improved know how to make these apps and sites engaging,” he says. “That will embody clinical psychologists operative with experts in protracted reality, practical existence and gaming to rise mobile solutions that are truly novel.”

One such apparatus competence demeanour like Koko, an online messaging chatbot that uses a internet village to residence romantic distress. With Koko, a user puts in a disastrous thought, like ‘I’m stupid,’ and sends it out to other people who competence be operative by identical situations, Dr. Schueller says. “The throng creates responses, that go by a complement and come behind to we as a new message: ‘Maybe we didn’t destroy since you’re stupid, though maybe since we didn’t nap adequate or we didn’t investigate enough.’ ”

The thought is that a throng “can yield many opposite ideas that, when combined, competence furnish improved or some-more artistic solutions” than a therapist can, says Dr. Schueller, adding that Koko also uses appurtenance training to brand those in need of some-more proceed involvement or support.

Lynn Bufka,

associate executive executive of use investigate and routine during a American Psychological Association, says investigate has demonstrated that people can advantage from a operation of technology-enabled services. As such, she would like to see a some-more “stepped” proceed to mental-health caring for particular patients.

Stepped caring competence start with a brief in-person comment of a studious who shows signs of depression, so that therapists can brand any behavioral or health concerns, says Dr. Bufka, who believes that a tellurian should always be concerned during a commencement of a diagnosis process. “Then, depending on severity, we would yield any studious with a self-help book or entrance to web-based education. If that didn’t work, maybe we’d pierce to a computer-assisted intervention, and afterwards pierce toward in-person treatment,” possibly organisation or particular sessions, Dr. Bufka says. The stepped-care complement exists in a U.K., she says, where providers in a National Health Service brand patients with assuage basin and other problems and offer self-help or technology-enabled services. “I consider we’ll eventually see a multiple of opposite online interventions” for depression, she says.

Dr. Muñoz of Palo Alto University says he also believes that healing and surety services for basin could tumble on a continuum.

The plea for a open is meaningful that digital collection to trust, he says, indicating to PsyberGuide, a website headed by Dr. Schueller that uses a standardised rating complement to assistance consumers name products and apps for several mental-health conditions, as a good model.

Eventually, Dr. Muñoz envisions something he calls large open online interventions, where healing and surety services could be delivered probably to anyone in a world, in any language, during any time—ideally during no assign to users. The usually separator to entrance would be internet access. Once a record is built and some-more people use it, he says, a extrinsic cost of providing that involvement to one some-more chairman would gradually proceed zero.

He points to a investigate he conducted in that 15,170 smokers from around a universe participated in a giveaway online smoking-cessation module offering in English and Spanish. After 12 months, 3,479 users, or 23%, reported they had quit smoking; to assistance that many people quit regulating some-more common care, he says, health providers would have had to give nicotine rags to 17,395 smokers, during a cost of $3.65 million.

His program, that had been built with progressing investigate grants, cost a sum of $200,000 to say and publicize a website world-wide for 30 months.

“With a domestic will and across-the-board standards, we can give an involvement to anyone, even people who don’t have entrance to a mental-health hospital or antidepressants,” he says. “All they need is entrance to a smartphone with a information plan.”

Ms. Mitchell is a author in Chicago. Email her during reports@wsj.com.

Appeared in a Jun 26, 2017, imitation book as ‘To Treat Depression, Start With a Digital Therapist.’

منبع خبر: https://www.wsj.com/articles/to-treat-depression-try-a-digital-therapist-1498227092?mg=prod/accounts-wsj

[ad_2]

لینک منبع

سامانه ثبت نام در دوره ها، تورهای صنعتی و آموزشی و کنفرانس های بین المللیConfino

[ad_1]

سامانه ثبت نام در دوره ها، تورهای صنعتی و آموزشـی و کنفرانس های بین المللی Confino

 

در دنیای امروز، دانایی یکی از محور‌ها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار می‌رود. سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطلاعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است. بنابراین، منبع اصلی تولید اطلاعات و دانش جدید در واقع حاصل فعالیت‌های پژوهشی است که انجام می‌گیرد. ارائه نتایج این فعالیت ها به شیوه های گوناگون در اختیار جامعه قرار می گیرد که کنفرانس های معتبر بین المللی نقش برجسته ای در این امر ایفا می کنند؛ ازاینرو یافتن کنفرانس های معتبر یکی از چالش های پیش روی اساتید و پژوهشگران محترم می باشد. در این حوزه سامانه Confino خدمات متنوعی را ارائه می دهد.

Confino سامانه ای در زمینه تسهیل ثبت نام و مشارکت در دوره ها، تورهای صنعتی و آموزشـی و کنفرانس های بین المللی می باشد که از تیمی مجرب، پژوهشگر و خلاق تشکیل شده است و وظیفه اصلی خود را کمک به پژوهشگران، اساتید، متخصصین و علاقه مندان به شرکت در کنفرانس های بین المللی معتبر می داند. Confino با توجه به استانداردها و معیارهای مقالات بین المللی، نسبت به پیش داوری رایگان مقالات شما با نهایت دقت و سرعت اقدام خواهد کرد و با تیم بسیار حرفه ای مقالات را ترجمه و ویرایش تخصصی می نماید.

از امکانات Confino می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • دریافت و پذیرش مقاله و ثبت نام در کنفرانس ها
 • خدمات پیش داوری (رایگان) جهت رفع ایرادات و نواقص احتمالی
 • ترجمه و ویرایش تخصصی مقالات
 • ثبت نام در دوره ها، تورهای صنعتی و آموزشـی و کنفرانس های بین المللی
 • پرداخت ارزی مربوط به رویدادهای بین المللی
 • مشاوره حرفه ای (رایگان) جهت تسهیل در فرایند سفر و اخذ ویزا

کارشناسان confino ، کنفرانس ها را از لحاظ اعتبار علمی و خوشنامی برگزار کننده بر اساس شاخص های بین المللی و معیار های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد ارزیابی و اعتبار سنجی قرار می دهند تا پژوهشگران و اساتید با آسایش خیال در رویداد های برتر بین المللی حضور و مشارکت داشته باشند .

برای کسب اطلاعات بیشتر و درخواست مشاوره به سایت www.confino.ir  مراجعه نمایید تا در سریع ترین زمان کارشناسان سامانه با شما تماس بگیرند.

آدرس سایت: www.confino.ir

[ad_2]

لینک منبع

ایجاد فرهنگ خلاقیت از طریق رهبر مجموعه آغاز می شود.

[ad_1]

نوآوری رگ حیاتی کارآفرینی است. پیتر دراکر  از آن به‌ عنوان ابزار خاص کارآفرینان یاد می ‌کند، که به ‌وسیله آن از تغییرات به‌عنوان فرصتی برای ایجاد کسب و کاری متفاوت  یا ارائه خدماتی متفاوت بهره می‌ برند. گفته شده واقعیت این است که، اگرچه سازمان‌ ها برای نوآوری ارزش قائلند، برای به دست آوردن آن تقلای زیادی می‌ کنند.

در تحققیقاتی که به‌ وسیله مک کینزی انجام شد، مشخص شد که ۹۴ درصد از مدیران مورد بررسی در این تحقیق، از عملکرد مجموعه خود در خصوص نوآوری ناراضی بودند و طبق گفته Amar Bhide، ۸۵ درصد از کارآفرینان جهانی، کسب و کار خود را براساس ایده‌ های افراد دیگر به ‌وجود آوردند.

همه این‌ ها به شکستی در رهبری کارآفرینی اشاره می کند. رهبر نقشی حیاتی را در ایجاد محیط مناسب برای شکوفا شدن نوآوری بازی می کند. رهبران اغلب به تاثیرگذاری بر نوآوری در سطح سازمانی (سطح بالا) توجه می کنند، اما آن‌ ها می توانند به همان اندازه، مشوق تفکر باز و ایده های سطح شخصی (سطح پایین) نیز باشند.

تاثیرگذاری بر نوآوری و ایده‌ ها در سطح سازمانی

راه های استراتژیک بسیاری وجود دارد، که رهبران می‌ توانند به‌وسیله آن ‌ها، بر جریان نوآوری و ایده‌ پردازی در سطح سازمانی تاثیر بگذارند، که این راه ‌ها چیزی فراتر از صندوق پیشنهادات معیوب است. در ادامه به سه روش اثبات شده اشاره می‌ شود.

 1. تایید و پاداش دادن به نوآوری
  ترویج نوآوری و ایده‌ پردازی باید در کارت امتیاز هر رهبر باشد. کارمندان باید تشویق شوند که به وظایف روزانه خود از لنز نوآوری نگاه کنند و باید برای ایده‌ های نوآوری خود تایید شوند و پاداش بگیرند. جبران و پاداش دادن یک تمرین استاندارد در سازمان‌ های توسعه یافته از قبیل زاپوس می ‌باشد.
 2. تزریق خلاقیت با مالکیت

ویجی گوینداراجان به مقاله ای با این موضوع پرداخته که سازمان‌ ها چگونه می ‌توانند خلاقیت و نوآوری را از طریق سرمایه‌ گذاری و همکاری مشترک، به سازمان‌های خود تزریق کنند. برای مثال مالکیت شرکت پیکسار به‌ وسیله دیزنی، خلاقیت دیزنی را دوباره احیا کرد.

 1. اختصاص زمان برای نوآوری

در سال ۱۹۴۸ شرکت ۳M، برنامه  “۱۵ درصد ” خود را راه‌ اندازی کرد، که بر اساس آن ۱۵ درصد از وقت کارمندان صرف نوآوری شد. یادداشت “آن را پست کن” در طی آن ۱۵ درصد زمان اختراع شد. سازمان‌ هایی از قبیل هولت پاکارد و گوگل هر دو از این شیوه پیروی کردند. جیمیل و گوگل ارت در   طی ۲۰ درصد از مدت زمان گوگل مطرح شدند.

تاثیرگذاری بر نوآوری و ایده‌ها در سطح شخصی

اغلب اوقات رهبران بر تاثیرگذاری استراتژیک، بر نوآوری در سطح سازمانی تمرکز می‌کنند و نقش کلیدی که تاثیرگذاری فرهنگ تفکر و ایده‌های باز در تاثیرات بین فردی دارد را نادیده می‌گیرند. در ادامه روش‌هایی بیان می‌شود که رهبران به‌وسیله آن‌ها می ‌توانند تفکر باز را تشویق و الگو کنند و به این وسیله باعث افزایش جریان ایده‌ پردازی از طریق تعامل با کارمندان شوند.

 1. مکالمات را افزایش دهید.

اغلب اوقات رهبران در مورد ایجاد تعهدات  با دیگران در طی بحث و مناظره،  صحبت می کنند. این سه فعل از نظر ریشه‌ شناسی، مفاهیم نامطلوبی دارند. متعهد شدن با ریشه engagier در فرانسه قدیم، به معنای ایجاد ارتباطی با قول و قسم است. مناظره با ریشه debatreادر فرانسه قدیم به معنی ضرب و شتم، و بحث کردن با ریشه لاتین discutere به معنای درهم شکستن و کوبیدن می باشد.

از طرف دیگر مکالمه از ریشه یونانی کلمه dialogos، به معنی جریان فکری می آید. این مقایسه  تنها به دلیل ملا نقطی بودن  نیست. این موضوع به قلب مواردی که رهبران تاثیرگذار جدید انجام می دهند، اشاره می کند. آن ها دیدگاه‌های خود را توسعه می دهند و یک جریان ایده پردازی را از طریق پرس و جوی مشترک تسهیل می بخشند.

به گفته ویلیام آیزاک، مکالمه، یک روش همزمان فکر کردن و بازتاب دادن است. کاری نیست که در مورد کسی انجام دهید، بلکه کاری است که با مردم آن را انجام می دهید.

رهبران بعضی اوقات ممکن است که به واسطه وضعیت، قدرت جایگاه و احساس مسئولیت خود عقب کشیده شوند و برای به چالش کشیدن ایده ها و در مسیر قرار دادن همه چیز، محدود شوند. این باعث بسته شدن نوآوری های پایین دست می شود. وقتی همه با هم درگیر باشند، ایده ها نمی توانند جریان یابند. ایده ها تنها زمانی می توانند جریان یابند که مردم کنجکاو، پرسشگر هستند  و در فضای باز قادر به بیان ایده های خود باشند.

رهبران باید تشخیص دهند که مکالمه کلید نوآوری است و باید مشوق، مروج و الگوی تفکر مشترک باشند.

 1. فرضیات و قضاوت ها را معلق بگذارید

فرض کردن و پی بردن، به معنی پردازش داده از طریق لنز تفسیری خودمان است.

لازم است که رهبران آگاهانه تمایلات طبیعی خود را برای اضافه کردن لایه های معنایی و استنتاج به ایده ها معلق نگه دارند. مشاهدات انتقادی  در افکار اولیه تفکر خلاق را می بندد.

دو ابزار قدرتمندی که به رهبران کمک می کند قضاوت ها را معلق نگه دارند و پذیرای ایده های جدید باشند، شامل نظریه نردبان استنتاج کریس آرگریس  Chris Argyris’ Ladder of Inferenceو نظریه شش کلاه فکری ادوارد دوبنو Edward do Bono’s Six Thinking Hats  می باشد.

 1. فعالانه گوش کنید

جمله معروف مارک تواین بیان می کند ” اگر قرار بود ما بیشتر از این که گوش کنیم حرف بزنیم، می بایست دو زبان و یک گوش داشته باشیم”.

یک راه کلیدی برای آن که رهبران بتوانند، الهام بخش مردم برای خلق ایده باشند، این است برای گوش کردن فعال به آن ها وقت صرف کنند. به نظر واضح می آِید، اما فضا دادن به اشخاص برای توسعه ایده هایشان یک محیط پراحترام به وجود می آورد، که در آن مردم برای بیان کردن خودشان احساس راحتی کنند.

وقتی رهبران مرتب حرف مخاطب خود را قطع می کنند، در مورد ایده ها حرف می زنند، جمله ها را تمام می کنند و زبان بدن منفی را طرح می کنند، باعث قطع جریان خلاقانه و ممانعت از نوآوری می شوند. به جای ارائه یک صحبت خوب به اشخاص، یک گوش کردن خوب ارائه دهید.

نوآوری کلید سود رقابتی و رشد است. شاخص نوآوری جهانی ۲۰۱۶، که یک رتبه بندی سالیانه برای توانایی های نوآوری و عملکرد اقتصادی سراسر جهان است، روی سیاست های ملی تمرکز می کند، اما رهبران منحصر به فرد آن ها هستند، که می توانند به وسیله هدایت نوآوری درون سازمانی و ایجاد محیط سازنده برای رشد نوآوری تفاوت ایجاد کنند.

[ad_2]

لینک منبع

Top health groups not consulted for republican health caring bill

[ad_1]

which upheld in a House, is now in a hands of 52 senators. But a Senate motionless to bypass a normal legislative process of hearings, testimony from experts and discuss in an bid to hoard a 50 votes indispensable to pass it. That isn’t sitting good with many Republican senators, who have been undone over a sealed and sly routine that’s being rubbed by a parsimonious organisation of 13 of their colleagues.

Health experts, too, contend they played roughly no partial in a origination of this health caring bill—a extreme depart from a past. TIME polled a organisation of vital health organizations and asked how many submit they have had in a origination of a AHCA.

The American Heart Association (AHA)

“We’ve had meetings for a consequence of carrying meetings,” says Sue Nelson, clamp boss of sovereign advocacy. “I don’t feel like a meetings I’ve been to on this legislation have been prolific operative sessions. We say, ‘This is what we consider is important,’ and they say, ‘Thank you.’”

Nelson says a AHA’s knowledge was unequivocally opposite when assisting to emanate a Affordable Care Act underneath President Obama. When she worked with Congress then, she recalls observant that coverage for people adult to age 26 was critical, given children innate with heart defects need medical caring by that time. While lawmakers balked during first, it was eventually enclosed as partial of Affordable Care Act. “People were listening and cared what we said,” she says. But Nelson says there has been small feedback on a comments a AHA sent on a House chronicle of a bill. “Now we feel like we are not unequivocally carrying a conversation.”

American Psychological Association and American Psychiatric Association (APA)

Related

“We have had roughly no reach-out to us during all,” says Doug Walter, partner executive executive of supervision family for use classification with a American Psychological Association. The usually ask came from Sen. Orrin Hatch in May, Walter says, who as authority of a parliament financial cabinet asked a APA for input. But though a breeze of a Senate bill, he says “we fundamentally had to conflict and contend ‘Don’t pass something like a House bill. It’s tough to yield submit when there is zero to work from.”

Their biggest regard is what will occur to mental health advantages that a organizations fought for and were successful in removing as partial of essential advantages underneath a Affordable Care Act. That meant that insurers had to embody coverage of mental illness and behavioral issues as partial of simple coverage. The detriment of Medicaid coverage for mental illness is also concerning; about 25% of all mental health coverage is supposing by Medicaid, says Walter.

“No one has requested a feedback on a AHCA, possibly before to a recover or after,” Dr. Saul Levin, CEO and medical executive during a American Psychiatric Association, wrote in an email response to TIME. “Any due legislation that affects so many Americans needs to be worked in public, not behind sealed doors.”

American Cancer Society Cancer Action Network

“It’s a unequivocally unusually surprising conditions how sealed this routine is,” says Dick Woodruff, comparison clamp boss for sovereign advocacy during a American Cancer Society Cancer Action Network. Years before ACA became a bill, he remembers senators holding roundtables with health caring groups, studious groups, Hill staff, curative attention representatives, employer and worker groups and anyone else who had an seductiveness in health caring reform. “I’ve spent my whole career operative on a Hill and don’t ever remember a check being this closed,” he says.

What worries cancer advocates is a rejecting of mandated coverage underneath ACA for pre-existing conditions. “I don’t consider many senators comprehend that there are 15 million cancer survivors vital today, any of whom would be deliberate as carrying a pre-existing condition and would be released from word coverage,” says Woodruff. “The positively misfortune thing a House check sustenance does is capacitate states to relinquish manners requiring states to sell word to people with pre-existing conditions. It would move behind underwriting on a basement of health status.”

The due cuts to Medicaid would also drastically impact a 2.3 million cancer patients who now rest on Medicaid for life-saving treatments. “I don’t consider [the senators] have any thought how vicious Medicaid is to not only cancer patients, though to people who need simple surety open health care,” he says.

While cancer groups can get meetings with Congressional staff, “even a comparison staff is unequivocally not partial of a process,” he says. “The Senate routine is being hold so tighten to a vest by only a few senators and staff that it doesn’t matter if we go adult and speak to staff, since they don’t know what is going on.”

American Academy of Pediatrics

About 37 million children in a U.S. rest on Medicaid, and a scarcely $900 billion in cuts to a module due in a House check would have durability effects on a country, says Mark Del Monte, arch emissary and comparison clamp boss of advocacy and outmost affairs during a AAP. “The due cuts to Medicaid flog a legs out from underneath a module that is executive to a health of 37 million children,” he says.

As with other groups, Del Monte says a AAP has not been a vital writer to a Republican bill. “We had no suggestive event to speak to House leadership, Senate leadership, or committees of jurisdiction,” he says. “The imagination of a AAP and a members have not been requested in this process.”

The due cuts to Medicaid could adversely impact a health of a nation in entrance years, he says. “When children have health word of any kind—public or private—we know they skip fewer propagandize days due to illness and injury,” Del Monte says. “They do improved in propagandize and are some-more expected to connoisseur from high propagandize and attend college. They have a healthier adulthood, acquire aloft salary and compensate some-more in taxes. For each reason, assuring that each child in a U.S. has high-quality medical from prenatal caring by immature adulthood creates clarity not only for a particular child, though for a country. It’s a best investment we can make.”

منبع خبر: http://time.com/4826768/health-care-bill-groups-consulted/

[ad_2]

لینک منبع